Ofte stilte spørsmål og svar

Hva er forretningsidéen til Pegasus Industrier?

En rekke små bedrifter opplever at det er få investorer og lite risikokapital tilgjengelig. Noen opplever også at det kan være utfordrende å få bankfinansiering.

Pegasus Industriers forretningsidé er å forbedre bedrifters tilgang på kapital og samtidig gi investorer en mulighet for eksponering mot veldrevne små og mellomstore bedrifter. Vi har i utgangspunktet et evigvarende eierperspektiv. Pegasus Industrier vil bidra med kapital, kompetanse og nettverk for å bidra til at bedriften fortsetter med god og lønnsom utvikling.

Hvilke bransjer investerer Pegasus Industrier i?

Pegasus Industrier vil fokusere på selskaper i bransjer med stabile marginer og vekstpotensial.

Bedriftene må kunne dokumentere god historisk lønnsomhet innenfor en velprøvd forretningsmodell. Vi vil fokusere på selskaper som har begrenset teknologi- og produktrisiko.

Hvem eier Pegasus Industrier?

Pegasus Industrier eies av selskapets ansatte og andre investorer. Over tid vil også eiere av selskaper som har solgt virksomheten til Pegasus Industrier, og som ønsker delvis oppgjør i aksjer i Pegasus, bli eiere i Pegasus Industrier.

Vil aksjene i Pegasus Industrier være likvide og omsettelige?

Det er et mål å skape likviditet i Pegasus aksjene innen 5 år fra etablering, mest sannsynlig via en børsnotering. Det skal også betales løpende utbytter fra driften. Omsetteligheten til Pegasus Industrier aksjen vil være begrenset i en startfase selv om målsetningen er at aksjen skal kunne omsettes i privat regi frem mot en børsnotering. Pegasus Industrier vil i denne fasen søke å rapportere relevante verdirelaterte nøkkeltall for investorer som vurderer kjøp eller salg av aksjer.

Hva kan Pegasus Industrier tilføre min bedrift?

Pegasus består av et team på syv personer med lang og variert erfaring med spisskompetanse innenfor ledelse, strategi, finans, drift og salg.

Vårt team representerer også et omfattende nettverk som noen ganger kan gi opphav til nye forretningsmuligheter. Dette er ressurser som den enkelte bedrift får tilgang til etter behov. Som eier vil vi i tillegg til å bidra med risikokapital også være samtale- og sparringspartner for ledelsen når det gjelder strategi, finans og driftsrelaterte utfordringer og muligheter.

Har Pegasus en exit plan for aksjene i Pegasus Industrier?

Pegasus Industrier har som målsetning å skape likviditet i aksjene innen 5 år fra etablering, mest sannsynlig via en børsnotering. Dette betyr at vederlagsaksjene i forbindelse med oppkjøp av selskaper blir likvide og omsettelige mens Pegasus Industriers porteføljeselskaper forblir datterselskaper i konsernstrukturen og påvirkes i liten grad av en børsnotering.

Hva er fordelene med å ha Pegasus Industrier som eier?

Pegasus Industrier vil bidra med risiko- og vekstkapital for å sikre langsiktig vekst og lønnsomhet. I tillegg til kapital har ansatte i Pegasus Industrier bred erfaring fra ledelse, strategi, finans, drift og salg. Ansatte i Pegasus Industrier kan også bidra som sparringspartnere for ledelse og ansatte i bedriften.

Er Pegasus Industrier et Private Equity selskap?

I motsetning til Private Equity bransjen har Pegasus Industrier som målsetning å kjøpe selskaper med en tilnærmet evigvarende eierskapshorisont. Med en desentralisert styringsstruktur videreføres og forsterkes selskapenes organisasjonskultur og driftsmodeller for å maksimere vekst og lønnsomhet over tid. Når det er behov for endringer og tilpasninger av driftsmodeller kommer som oftest de beste forbedringsforslagene fra bedriftenes ansatte. Det er derfor viktig å involvere medarbeidere i forbedringsprosesser. Gjennom motiverte og engasjerte medarbeidere oppnår man de beste resultatene (dele risiko og fremtidig verdiskapning med bedriftseierne).

Hvilken avkastning kan jeg forvente hvis jeg investerer i Pegasus Industrier?

Avkastning for investorene i Pegasus Industrier vil komme via løpende utbytte fra bedriftene, og over tid en forventet verdiøkning på aksjene i Pegasus Industrier AS. Det er et mål å skape likviditet i aksjene innen 5 år fra etablering, mest sannsynlig via en børsnotering. Det er en målsetning at minimum 50% av selskapets resultat skal utbetales som utbytte, og at øvrig avkastning avhenger at utviklingen i underliggende porteføljeselskaper.

Hvordan vil dette påvirke hverdagen for de ansatte i selskapene Pegasus Industrier kjøper?

De ansatte vil ikke bli nevneverdig påvirket etter at selskapet er kjøpt opp av Pegasus Industrier. Pegasus har som målsetning å videreføre selskaps drift og kultur gjennom å forsterke det som fungerer bra, og justere de områdene som kan forbedres.

Hvorfor investerer Pegasus Industrier i små og mellomstore bedrifter?

Små og mellomstore bedrifter opplever ofte utfordringer med å finne investorer til sine selskaper. Flere erfarer også at det kan være krevende å oppnå bankfinansiering i dagens marked der bankene har blitt mer restriktive i sin utlånspolitikk.

Pegasus Industrier vil bedre kapitaltilgang for disse bedriftene ved å bygge et system for identifisering, investering og oppfølging av private små og mellomstore bedrifter. Vår forretningsidé er å bygge et profesjonelt system og rammeverk for å gi investorer mulighet for eksponering mot denne type bedrifter, samtidig som vi bidrar til å bedre bedriftens kapitaltilgang.

Hvilken oppgjørsform opererer Pegasus Industrier med?

Pegasus opererer med en to-delt oppgjørsform. Pegasus ønsker i utgangspunktet å kjøpe over 90% av aksjene. Det er et ønske at inntil 9,9% av aksjene eies av sentrale medarbeidere i bedriften. Som oppgjørsform benytter Pegasus en kombinasjon av kontanter, aksjer i Pegasus Industrier AS, selgerkreditt som kan konverteres til aksjer i Pegasus Industrier AS samt tilpassede modeller for resultatavhengig tilleggsverdi.

Hva er eierstrategien til Pegasus Industrier?

Vi har som utgangspunkt et evigvarende perspektiv på de investeringer som gjøres. Vi er ikke organisert som et fond med forvaltere på den ene siden og investorer på den andre siden. I Pegasus Industrier er alle medarbeidere ansatt i morselskapet, hvor vi også investerer en betydelig del av vår egen sparekapital. Vi både forventer og ønsker at eiere i bedriftene vi kjøper viderefører en andel av sine verdier i Pegasus konsernet.

Passer dette for selskaper som skal gjennomføre et generasjonsskifte?

Pegasus-modellen passer ofte svært godt for eiere som vurderer salg i forbindelse med generasjonsskifter. I slike tilfeller ønsker Pegasus en viss tilstedeværelse og kontinuitet av gründer og nøkkelpersoner. Det vil for eksempel være naturlig at gründer fortsetter en periode som daglig leder eller styremedlem. Dette sikrer kontinuitet i virksomheten og ikke minst tid nok til å gjennomføre eventuell ansettelse av daglig leder.

Hvilken eierhorisont har Pegasus Industrier på sine investeringer?

Pegasus kjøper ikke selskaper med mål om å selge dem videre etter noen år med en rask gevinst. Vi har som utgangspunkt et evigvarende og industrielt perspektiv på de investeringer som gjøres. Vi forventer også at eiere i bedriftene vi kjøper ønsker å videreføre en del av sine verdier i Pegasus konsernet.

Dere kjenner jo ikke min bedrift eller mitt marked, hva skal dere bidra med?

Den enkelte bedriftseier kjenner både sitt marked og sin bedrift vesentlig bedre enn vi gjør. Vi skal ikke involveres i driften eller forstyrre daglig virksomhet. Imidlertid kan vår bakgrunn og kompetanse være til nytte som en diskusjonspartner omkring viktige og mer langsiktige forhold. Dette kan eksempelvis være diskusjoner omkring strategi og langsiktig utvikling, spesielle prosjekter (IT, prosessendringer osv.), finansiering og kapitalstruktur, analyse og vurdering av investeringer, ledelse, lederutvikling, incentivordninger og lignende.